در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

سه‏ شنبه 12 فروردین 1399
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  اینترنت رایگان و مانیتور اختصاصی همراه باپذیرایی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  مانیتور دار همراه با اینترنت رایگان و پذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 22