در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

شنبه 5 بهمن 1398
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  05:20

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  همر ا با پذ یرایی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  06:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  همراه با پذیرائی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  06:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار واینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتوردا واینترنت رایگان همراه پذیرائی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  مانیتوردار واینترنت رایگان همراه باپذیرائی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانتیتودار واینترنت رایگان همراه باپذیرائی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  همراه با پذیرایی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  مانیتور دار واینترنت رایگان همراه پذیرائی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتور دار واینترنت رایگان همراه با پذیرائی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار واینترنت رایگان همراه باپذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتور دار واینترنت رایگان همراه باپذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه باپذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتور دار اینترنت رایگان
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه با پذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با پذیرائی اینترنت
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با پذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  همراه با پذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با پذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با پذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با پذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار اینترنت رایگان
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار اینتر نت رایگان
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار اینترنت رایگان
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار اینتر نت رایگان
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  مانیتور دار اینترنت رایگان