در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

دوشنبه 18 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  عیوضلو/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  مان تخت شو خلخالی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  عسگر همتلو/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  خلیل زادهVIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  خلیلی/مانیتوردار/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  ویشلقی/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  چراغی/درسا/مانیتوردار/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  VIPتخت شو