در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

پنجشنبه 1 آبان 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  بسته بهداشتی/09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بسته بهداشتی/09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  بسته بهداشتی09399237391