در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

شنبه 5 بهمن 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  مرادخانی/مانیتوردار/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  عیوضلو/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  جعفر علیش زاده/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  علیش زاده/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  زینالی/مانیتوردار/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  سیستانی/آذرکمان/VIPتخت شو