در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

پنجشنبه 1 آبان 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خامنه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی