در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

دوشنبه 18 آذر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خامنه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 17