در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مرند

پنجشنبه 8 اسفند 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  زینالی/مانیتوردار/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  عسگر همتلو/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  /مانیتوردار/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  ویشلقی/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  /VIPتخت شو