در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

سه‏ شنبه 14 مرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  792,000 ریال

  673,200 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  792,000 ریال

  673,200 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  792,000 ریال

  673,200 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  792,000 ریال

  673,200 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، خلیل زاده /تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 8

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خامنه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  792,000 ریال

  673,200 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  792,000 ریال

  673,200 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو