در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

يکشنبه 28 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  خلیلی/تخت شو/مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  ویشلقی/تخت شو/صندلی شارژردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  چراغی/درسا/مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  شهریارزاد