در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

شنبه 5 بهمن 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  مرادخانی/مانیتوردار/VIPتخت شو
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  627,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  عیوضلو/VIPتخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  627,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  جعفر علیش زاده/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خامنه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  627,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  علیش زاده/VIPتخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  627,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  زینالی/مانیتوردار/VIPتخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  627,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  سیستانی/آذرکمان/VIPتخت شو